30 de abril de 2011

MANIFESTACIONS del 1 de Maig de 2011

Celebrem aquest Primer de Maig en una
situació difícil per als treballadors i les
treballadores, en especial per als que
estan en atur. La continuació de la crisi
i les retallades dels serveis públics fan
empitjorar la situació de moltes persones,
famílies, autònoms i pimes, i posen
en risc la cohesió social del país.
El sistema fi nancer, que és a l’origen
de la crisi econòmica, amb un endeutament
excessiu fruit de la bombolla
immobiliària, és un llast per a la recuperació
de l’economia espanyola, com
també ho ha estat en altres països, com
Irlanda o Portugal. Una altra vegada
queda demostrat que les condicions laborals
no han estat la causa de la crisi i
que retallar drets no és la solució.
Ja fa un any, el Govern Zapatero, cedint
a les pressions dels lobbies econòmics
i fi nancers, va fer un canvi de rumb en
les seves polítiques amb retallades de
salaris, congelació de pensions i una
reforma laboral que, a més d’injusta,
ha estat inútil per reactivar l’economia.
Per això el 29-S vam fer una vaga general
contra la reforma laboral i ara hem
iniciat la recollida de signatures per
canviar els seus aspectes més negatius
amb una iniciativa legislativa popular
que portarem al Congrés dels Diputats.
Perquè els treballadors i les treballadores
no estem disposats que la sortida
de la crisi signifi qui més precarietat i
desregulació.
CCOO i UGT de Catalunya defensem amb
fermesa la distribució justa i equitativa
de la càrrega que està suposant la crisi,
amb la mobilització i amb la negociació,
com ho hem fet amb les pensions
i ho fem ara amb l’acord de negociació
col·lectiva. Perquè ni els salaris, ni les
condicions laborals, ni els serveis bàsics,
ni els drets de ciutadania siguin
utilitzats com a mecanisme d’ajust.
Cal canviar aquesta lògica per un nou
model productiu basat a competir en
producció de qualitat, innovació i llocs
de treball qualifi cats.
I mentre el sistema fi nancer està rebent
recursos públics per ser reestructurat i
s’elimina l’impost de successions a les
500 famílies més riques de Catalunya,
es retallen els serveis públics així com
els diners per a protecció de les persones
aturades i per a polítiques industrials,
d’infraestructures i d’innovació.
UGT i CCOO de Catalunya rebutgem les
retallades del Govern de CiU, que posen
en risc la cohesió social de Catalunya
i amenacen el futur de l’Estat del benestar.
Retallar la sanitat, l’educació,
els serveis socials o les inversions
públiques, entre d’altres, comportarà
més persones aturades, menys i pitjors
serveis públics per a tota la ciutadania
i una sortida de la crisi amb més desigualtats.
Hi ha una altra manera de fer les coses.
Cal actuar sobre els ingressos públics i
no només sobre les despeses. És necessària
una reforma fi scal amb l’objectiu
que paguin més els que més guanyen i
cal recuperar l’impost de patrimoni i la
lluita contra el frau fi scal i l’economia
submergida. Accelerar la reestructuració
del sector fi nancer perquè torni a
circular el crèdit a les empreses, autònoms
i persones, amb la depuració de
les responsabilitats d’aquells que no
van fer de supervisors i dels directius
de les empreses que necessitin diners
públics per continuar sent viables.
Això no hauria de comportar, però, la
desaparició de les caixes d’estalvis,
el més semblant al nostre país a una
banca pública, que han garantit durant
molts anys la inclusió fi nancera de
molts col·lectius, el suport a les entitats
socials a través de l’obra social i el suport
al desenvolupament econòmic i fi -
nancer territorial. I cal resoldre el drama
de moltes famílies que estan perdent
l’habitatge perquè no poden fer front al
pagament de les hipoteques ni eixugarne
el deute i, per tant, estan condemnades
a no poder sortir del pou en què els
ha instal·lat el sistema especulatiu. Per
això, CCOO i UGT de Catalunya, amb un
conjunt d’entitats socials i veïnals, hem
portat al Congrés una proposta d’ILP per
regular la dació en pagament, de la mateixa
manera que es fa en altres països
del nostre entorn.
Celebrem aquest Primer de Maig a les
portes de les eleccions municipals, en
què tota la ciutadania està cridada a
escollir uns governs municipals que
hauran de gestionar uns pressupostos
amb moltes mancances i, per tant, hauran
de prioritzar actuacions. Per això,
UGT i CCOO de Catalunya animem els
treballadors i les treballadores a votar
aquelles opcions que prioritzin les polítiques
cap a les persones i fomentin la
cohesió social. Al mateix temps, demanem
als partits polítics que no s’utilitzi
la immigració amb fi nalitats electorals.
En l’àmbit internacional, la crisi política
i social al sud de la Mediterrània
ha deixat un senyal molt clar. Les revolucions
a Tunísia i Egipte demostren
que la injustícia, la pobresa, la manca
de democràcia, l’atur i la corrupció són
els principals enemics del desenvolupament
i de la pau a la Mediterrània.
L’autoritarisme i la repressió, que la
Unió Europea tolera per assegurar-se
els seus interessos estratègics i comercials,
mostren ara els riscos i les
febleses inherents. És hora que Europa
parli clar i doni suport a la democràcia
a la Mediterrània. I no tan sols des del
punt de vista polític sinó també des del
punt de vista social, promovent el paper
del diàleg social i de la negociació
col·lectiva, i sumant-hi els sindicats,
que han fet ben visible la seva coherència
i el seu sentit de la responsabilitat.
Europa necessita recuperar amb urgència
un discurs social. I no tan sols en
la seva política de veïnatge sinó també
en la cerca de la seva pròpia identitat.
Ni els mercats fi nancers ni la competitivitat
poden ser l’excusa per destruir
les conquestes socials amb les quals
s’identifi quen la majoria dels europeus
i europees. Utilitzar els salaris,
les prestacions socials o la negociació
col·lectiva com a mecanismes d’ajust
dins un marc de defl ació competitiva
posa en risc el mateix procés de construcció
europeu. Enfront de la pressió
i l’amenaça constant dels “mercats”
cal que Europa s’afi rmi en la defensa
del seu model social i faci valer l’actiu
que suposa una Unió amb 500 milions
de ciutadans i ciutadanes. Governar
Europa ha de ser alguna cosa més que
governar l’austeritat i, per això, el model
de govern d’Europa ha d’emergir
del conjunt d’institucions, d’actors i
d’interlocutors que representen el seu
teixit econòmic i social.
En el Dia internacional del treball CCOO
i UGT de Catalunya, juntament amb el
sindicalisme europeu i mundial, instem
els treballadors i les treballadores de
Catalunya a participar en les manifestacions
per dir ben fort:
SÍ A L’OCUPACIÓ, NO A LES RETALLADES!

MANIFESTACIONS del 1 de Maig de 2011

Manifest unitari 1r de Maig de 2011

"Empleo con derechos. Contra los recortes sociales", lema del 1 de mayo

"Empleo con derechos. Contra los recortes sociales", lema del 1 de mayo

26.04.2011.- CCOO y UGT celebrarán este año el 1 de mayo con el lema "Empleo con derechos. Contra los recortes sociales", que presidirá las manifestaciones y actos reivindicativos de todo el país. Los sindicatos quieren situar los problemas del empleo y el rechazo de los recortes sociales como sus principales demandas, en un contexto con una insoportable tasa de paro y en plena ofensiva de los gobiernos nacionales y de las instituciones comunitarias contra los derechos de los trabajadores. Por eso, los sindicatos creen imprescindible la creación de empleo, pero empleo con derechos y de calidad.CCOO y UGT, de acuerdo con la Confederación Europea de Sindicatos, han manifestado su radical oposición a las políticas europeas de recortes de derechos, que atentan directamente contra el bienestar de los trabajadores e ignoran las verdaderas necesidades de la economía. Políticas que en España merecieron una huelga general y que en el caso de la reforma laboral han llevado a los sindicatos a presentar una ILP para tratar de cambiarla sustancialmente en el Parlamento.


Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

Los jóvenes y las mujeres se llevan la peor parte

La cifra de hogares con todos sus miembros en paro se acerca a 1,4 millones

La tasa de desempleo de los menores de 25 años alcanza el 45%

La cifra impactante de casi cinco millones de parados en el primer trimestre esconde el efecto desigual del desempleo en la socieddad que se desprende de los datos de la encuesta de población activa (EPA). Los jóvenes y las mujeres son los que acusan más la crisis del empleo pero el número de familias con todos los miembros inactivos sigue su doloroso ascenso. La debilidad de la actividad económica se refleja en la alta temporalidad de los contratos .

JÓVENES
Paro juvenil del 51% en Catalunya
El colectivo de los jóvenes es uno de los más afectados. El empleo solo ha crecido entre los mayores de 50 años y desciende con mayor intensidad entre los menores de 35 años. El paro entre los menores de 25 años llega al 45% aunque en Catalunya llega al 51% y en Andalucía, Canarias, Valencia y Extremadura también supera el 50%. Entre los jóvenes considerados dependientes en la medida en que viven con sus padres la tasa de desempleo era del 35,02%, mientras que la del cabeza de familia llegó al 17,55%. El aumento se produjo en todos los grupos de edad entre 20 y 55 años y solo descendió en 3.000 personas entre los jóvenes de 16 a 19 años.

HOGARES
Aumentan las familias en riesgo de exclusión
El número de hogares con todos sus miembros activos en paro ha aumentado en 58.000 en el primer trimestre del año y se sitúa en 1.386.000. El efecto de la destrucción de empleo en estas familias aún no se ha hecho sangrante debido a las prestaciones por desempleo y de otro tipo, pero el riesgo de exclusión es alto en los próximos meses. Paralelamente el número de hogares en los que sus miembros activos están ocupados desciende en 154.000, hasta los 9.066.000. La comparativa interanual también es desfavorable en ambos casos. Hoy, hay 87.500 hogares más con todos sus miembros activos en paro.

MUJERES
Más activas y mayor paro en servicios
El aumento del paro entre las mujeres ha sido superior al de los hombres. Hay 123.800 mujeres más en paro y 89.800 varones más. La pérdida de empleo en el sector servicios así como el aumento de la población activa femenina, ya que ha disminuido el número de mujeres inactivas, está entre las causas. No obstante, el descenso del empleo afecta más a los varones (150.700 menos) que a las mujeres (105.800 menos) y la tasa interanual de destrucción de empleo entre los hombres triplica la de las mujeres. Desde hace un año hay 181.000 ocupados menos frente a 61.500 mujeres menos ocupadas.

CONTRATOS
Crece la temporalidad y el tiempo parcial
La EPA muestra que la caída de la ocupación se ha cebado en los asalariados indefinidos. El número de personas con contrato a tiempo parcial creció en 91.900 mientras que los ocupados a tiempo completo bajaron en 348.400.


Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

Acciones en la calle por el Día Internacional de la Danza

MARTA CERVERA
 BARCELONA

El Día Internacional de la Danza contará hoy con diversas acciones en plazas y calles de Catalunya y espectáculos en recintos cerrados. La fabrica de creación de El Graner (en la antigua Philips de la Zona Franca), donde se leerá el mensaje del Dia Internacional de la Dansa, organiza una jornada de puertas abiertas. El Mercat de les Flors programa para la celebración La consagració de la primavera, una propuesta participativa de Roger Bernat. Además, el fin de semana ofrecerá talleres de danza en familia con destacados creadores. El sábado se ocuparán de ellos Jordi Cortés (de 11 a 13 horas) y Marcel·lí Antúnez (17 a 19 horas). Y el domingo, Juan Carlos García y Juan Eduardo López, con los mismos horarios.
 El Día Internacional de la Dansa estuvo precedido ayer por la presentación del documento Juntos por la danza, secundado por la Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC). Xavier Martínez, su presidente, recordó que con la aprobación del Pla Integral de la Dansa de Catalunya en el 2009, la Generalitat se comprometió a mejorar las oportunidades de empleo, acercar la danza a los nuevos públicos y fomentar la creatividad. Martínez reclamó que las medidas «se lleven a la práctica».


Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

Expedientada la jueza que puso pegas a dar un niño a 2 lesbianas


El TSJC investiga si las expresiones utilizadas en el auto son «ofensivas»
La magistrada concedió la adopción a la pareja solo «por imperativo legal»

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha abierto un expediente de idoneidad a la jueza sustituta María Rosa Gutés Pascual, quien ha concedido la adopción de un niño de dos años a la pareja de una mujer lesbiana (la cual ya tenía la adopción del menor) solo por «imperativo legal», confirmaron fuentes de este organismo. El alto tribunal está analizando el auto dictado por la magistrada el 23 de marzo, en la que vierte observaciones personales y califica la actual ley de «disparatada». La Fiscalía Superior de Catalunya ha remitido un informe al TSJC en el que se considera que esta magistrada no reúne los requisitos para ejercer su función porque sus expresiones son «ofensivas».
 El TSJC abrió a principios de abril este expediente de idoneidad para analizar la actuación de la jueza, que actuó como sustituta en el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Barcelona en el proceso por la adopción del menor. El tribunal solo ha podido incoar este tipo de expediente administrativo (y no sancionador) porque María Rosa Gutés es magistrada sustituta y no de carrera (en este caso hubiera sido el Consejo General del Poder Judicial el competente). En el supuesto de que se halle algún tipo de actuación anómala, la jueza podría dejar de ejercer sus funciones.

 MENCIÓN A DIOS / Fuentes judiciales aseguraron ayer que la fiscalía catalana puso en conocimiento del TSJC la existencia de la resolución judicial, en la que, entre otras frases, la magistrada destaca que «ya que Dios los creo [a los progenitores] hombre y mujer, lo ideal sería que el menor contara con un padre y una madre». El alto tribunal, según fuentes de este organismo, ya había tenido noticias de este auto judicial y había empezado sus indagaciones.
 El informe de la Fiscalía Superior de Catalunya, dirigida por Teresa Compte, señala que las versiones emitidas en el auto judicial son «ofensivas, improcedentes e innecesarias», según fuentes judiciales. De ahí que cuestione la ideoneidad de María Rosa Gutés para ejercer como jueza sustituta. No se ha podido actuar penalmente contra ella por un presunto delito de prevaricación (tomar una resolución injusta a sabiendas) porque la jueza, al final, y aunque fuera por imperativo legal, acordó otorgar la adopción del menor a la solicitante. A la fiscalía llegó la voz de alarma sobre esta magistrada, que ya ha dictado otras resoluciones no exentas de polémica, a través del servicio de familia de esta institución de la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona.
 El proceso judicial fue iniciado por una mujer que pedía adoptar al niño, a su vez adoptivo, de su pareja sentimental. Las dos mujeres viven juntas desde hace años y comparten el cuidado y la atención del menor, como admite la misma jueza Rosa María Gutés en su auto.LAS FRASES DE LA RESOLUCIÓN

 MEJOR CON UN PADRE

  La resolución judicial de la jueza María Rosa Gutés contiene frases como esta: «Cuando un padre ejerce correctamente sus funciones, máxime al tratarse el adoptado de un varón, no puede suplirse ni equipararse con una segunda madre, por muy madre que sea».

  INTERÉS DE LAS ADOPTANTES
 
 En otra frase de la resolución, la jueza considera que en la adopción «prevalece de modo evidente el interés de la adoptante y de la madre adoptiva, consistente en incorporar a un menor a su comunidad». «Dicho interés –prosigue– se impone, en definitiva, por mandato legal, sobre el interés superior del menor a tener un padre y una madre».


Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

Maite Carranza: «Quería transmitir la angustia y el dolor de una víctima de abusos»

ESCRITORA, GUIONISTA Y AUTORA DE ‘PALABRAS ENVENENADAS’

ANNA ABELLA
 BARCELONA

Con un bagaje de más de 40 obras infantiles y juveniles, la autora de la trilogía La guerra de les bruixes –traducida a 25 lenguas y 375.000 ejemplares vendidos– aparcó la fantasía para denunciar y romper el tabú de los abusos sexuales a niños, inspirados en los casos de Natascha Kampusch y Elisabeth Fritz, en Palabras envenenadas . Con esta novela Maite Carranza (Barcelona, 1958) ganó el Premi Edebé de Literatura Juvenil 2010.


 –Acaba de cumplirse el 25º aniversario del mejor día de su vida.
 –¡Sí! Fue el día que nació mi hija y que me trajeron a la clínica mi primer libro, Ostres tu, quin cacau! Me estrené como madre y como escritora. No crees que eres madre hasta que ves al bebé y publicar un libro es muy similar. Lo ves, lo tocas, lo hueles, y dices ‘¡lo he escrito yo!’.

–¿Qué le da el público infantil y juvenil que no le ofrezca el adulto?
 –En 1999 publiqué un libro para adultos y puse en él muchas ilusiones pero no encontré lo que hallaba en el lector infantil y juvenil: estimación, afecto, emoción. Cuando el escritor está acostumbrado a eso, el mundo de la literatura para adultos es un universo muy frío. Yo me sentí en él muy sola. La cara de los adultos no refleja con tanta sinceridad como los niños, para bien y para mal, la experiencia lectora.

 –¿Y a nivel profesional?
 –El libro infantil y juvenil puede perpetuarse, se lee generación tras generación. Eso te hace sentir mucho más vivo y útil como escritor. Algunos no mueren nunca. Ostres tu, quin cacau! lleva 24 ediciones.

 –¿Y  Palabras envenenadas  ?
 –Fue una apuesta consciente el dirigirla al lector joven, al que le había ahorrado historias sucias o duras, que sí usé para guiones de tv movies . Quería que a través del libro se hablara de los abusos en las escuelas para ayudar a posibles víctimas.

 –Y, además de cuatro ediciones, lleva ya 30 charlas en institutos.
 –Es fácil que sea recomendado en el aula pues el profesor ve que abre una puerta hasta ahora cerrada. Los jóvenes hablan de temas que desgraciadamente no se tratan en el entorno escolar ni en el familiar, como los celos, la posesión dentro de la pareja, la manipulación psicológica, el síndrome de Estocolmo... Deben entender que nadie puede decirte ‘te mato porque te amo’. Los chicos te dicen ‘yo quiero a mi novia y no me gusta que hable con otros’, y las chicas, ‘si mi novio no está celoso significa que no me quiere’. Debemos corregir este concepto erróneo del amor.

 –Los abusos sexuales infantiles siguen sumando titulares.
 –Pero la mayoría de noticias son de casos de hace 20 o 40 años. Es un tema ignorado y silenciado. Hay pocas de abusos intrafamiliares, que son más del 80 % de casos. Son los que hipócritamente no se denuncian para evitar un escándalo dentro de la familia y son los que los niños se sienten más desamparados porque los padres, que deberían protegerlos, son responsables o cómplices.

 –Ha dicho que cuando escribía la novela sentía miedo, asco y rabia. ¿Ha hablado con alguna víctima?
 –Me esforcé en transmitir la angustia y el dolor que siente una víctima. Y sí, algunas me han abrazado llorando. Están heridas de por vida. Las que leen lo mismo que les ha pasado explicado por otro se dan cuenta de que que es algo común y se liberan de la culpa que les ha inculcado el abusador. Unas profesoras me contaron dos casos de criaturas que estallaron a llorar y explicaron lo que les ocurría.

 –La mujer, en su obra, es fuerte.
 –Me considero luchadora. A los 16 ya militaba en el PSUC y había ido a tantas manifestaciones como otros en toda su vida. Creía optimistamente que el mundo tendía al igualitarismo, pero con los años me he vuelto más feminista. Ves que son lacras muy difíciles de modificar y que se perpetúan. Mis personajes femeninos ponen el dedo en la llaga en temas que deberían estar resueltos, sobre todo en España, donde se ha maquillado una igualdad que dentro de las casas y las conciencias no existe. El discurso imperante ha sido la misoginia.

 –¿Qué poder de bruja elegiría?
 –La inmortalidad no, esa búsqueda es una quimera, y ¡es muy cansado vivir tanto! Pero sí la invisibilidad, desaparecer de vez en cuando.

 –Y si fuese invisible ¿qué le gustaría ver sin ser vista?
 –Ja, ja. ¡Mi entierro! Ver quién llorará de verdad y quién lo fingirá.

 –¿Sorprendida de ser finalista a Català de l’Any?
 –Mucho. Cuando te dedicas a una tarea tan anónima e invisible como es la escritura infantil y juvenil no estás acostumbrado al eco mediático y sus exigencias.

 –¿Qué querría que los libros transmitiesen a sus tres hijos?
 –Lo que yo he querido transmitir: el amor a la vida, que la vida es una aventura y que lo mejor que pueden tener para vivirla es la confianza en ellos mismos. Y que una puerta cerrada puede abrir otra mejor.

Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

Una jueza accede a dar un niño a dos lesbianas solo por «imperativo legal»

La magistrada alega que «lo ideal» es tener padre y madre, ya que así lo determinó Dios
La resolución afirma que las parejas gais imponen su interés al de los niños adoptados
 J. G. ALBALAT / M. J. IBÁÑEZ
 BARCELONA

Una resolución dictada «por imperativo legal» por la jueza María Rosa Gutés Pascual, que actúa como sustituta en el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Barcelona, ha concedido la adopción de un niño de dos años a la pareja de una mujer lesbiana (la cual ya tenía en adopción al menor), aunque la magistrada considera y declara en el auto que «ya que Dios los creó [a los progenitores] hombre y mujer, lo ideal sería que el menor contara con un padre y una madre, o con un buen padre y una buena madre, si se prefiere».
 En el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la jueza dice que la ley actual es «disparatada» y vierte observaciones personales, tales como que «cuando el padre ejerce sus funciones correctamente, máxime al tratarse de un [niño] varón, no puede suplirse ni equipararse con una segunda madre, por muy madre que sea».

 La resolución agrega: «Podemos admitir que el menor contará a todos los efectos legales con una nueva figura materna [...], a pesar de que, en los planos afectivo, educativo y material, bastaría al menor una sola figura materna».
 María Rosa Gutés aprovecha el capítulo de razonamientos jurídicos de la resolución, fechada el pasado 23 de marzo, para criticar la ley de uniones estables de parejas del 2005, también conocida como ley de parejas homosexuales. De ella dice que «da simplemente por supuesto que el interés del menor puede satisfacerse igualmente con un padre y una madre, que con dos padres o con dos madres, cuando es como mínimo muy discutible». «No se podrá negar que es bueno que [el niño] conozca directamente lo que es un modelo de padre y un modelo de madre», añade el auto.
 También recuerda que la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar es un asunto planteado, aunque todavía no resuelto, ante el Tribunal Constitucional. La ley «invoca el interés del menor, aunque no explica cómo ha de beneficiarlo su adopción por parejas homosexuales», dice la jueza.

 INTERÉS DE LAS MADRES / Pese a todas las objeciones, Gutés acaba finalmente fallando a favor de la pareja, «por imperativo legal». Y eso que «el interés del menor no se satisface íntegramente con esta adopción, sino que [...] prevalece de modo evidente el interés de la adoptante y de la madre adoptiva, consistente en incorporar a un menor a su comunidad y proyecto de vida». «Dicho interés –añade la magistrada– se impone, en definitiva, por mandato legal, sobre el interés superior del menor a tener un padre y una madre».
 No es esta la primera resolución polémica que dicta Rosa María Gutés, que en diciembre del 2008, como responsable entonces de un juzgado contencioso-administrativo de Barcelona, obligó a la Generalitat a atender la inscripción de una niña en un colegio de Santpedor (Osona), vinculado al Obispado de Vic, porque los padres tenían derecho a escoger la formación religiosa y moral de la menor.Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

Ana María Matute: "El que no inventa no vive"

La escritora barcelonesa, de 85 años, hace un elogio del poder de la imaginación al recibir el Premio Cervantes

Antes que escribir las nueve páginas de su sencillo y nada pomposo discurso del Premio Cervantes, Ana María Matute habría preferido escribir “tres novelas seguidas y 25 cuentos”. Lo ha confesado esta mañana, en la ceremonia en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) que la ha convertido en la tercera mujer en recibir el máximo galardón de las letras hispánicas, tras María Zambrano y Dulce María Loynaz. Y lo ha hecho en silla de ruedas, nerviosa, como anunció hace días. “No menosprecio los discursos. Solo los temo”, ha subrayado.La autora barcelonesa, de 85 años, ha vencido sus miedos y ha leído un emotivo discurso encabezado con el mítico “érase una vez” y ha seguido con una loa al poder de la imaginación: “El que no inventa no vive”. Ha hecho mención, cómo no, al máximo inventor de historias: el Quijote, ese hidalgo caballero que tanto la aburrió cuando lo leyó por primera vez (tenía 14 años) y tanto la enamoró la segunda (con los 18 ya cumplidos y siendo escritora profesional). “Aquel soñador --ha explicado-- convirtió en gigantes las aspas de un molino”.
Matute fue una niña que nunca jugó con muñecas. Prefirió contar sus historias. “Las niñas de aquel tiempo --dejó claro-- no tenían que ver conmigo”. La autora de Olvidado rey Gudú solo tenía un amigo cuando era pequeña: su muñeco Gorogó, que sigue con ella y le acompaña a todos sus viajes. “Hoy también me espera en el hotel”, ha revelado después de entablar un pequeño diálogo con él.
Tras hacer mención a los bombardeos de la guerra civil (esos que tanto la asustaron y le cortaron de raíz la tartamudez), la premiada ha repasado su historia profesional y ha recordado cómo se metió, sin flotador alguno, en la piscina editorial. Su primer libro lo llevó a la editorial Destino escrito a mano en una libreta de la posguerra. “Era la criatura más ignorante y despistada del mundo editorial”, se ha reído al recordarlo.
Tierna y entrañable, la flamente premio Cervantes ha concluido el discurso con una petición: “Si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que transmiten mis libros, por favor créanselas. Créanselas porque me las he inventado”.

Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

Los reyes reciben a la premiada Ana María Matute

Ana María Matute, que hoy leerá en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) su discurso en la entrega del Premio Cervantes, fue recibida ayer por los Reyes y los príncipes de Asturias, con quienes almorzó en el Palacio Real. Juan Carlos destacó que la palabra de Matute (ambos, en la foto) contagia a sus lectores «su temblor ante la realidad amenazante y el gozo de vivir la aventura de los sueños». Tras asegurar que toda la obra de la autora de Paraíso Inhabitado tiene un «inconfundible sello cervantino», el Rey destacó que la premiada es la tercera mujer a la que se entrega el prestigioso galardón.


Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

«Él me pegó, me pegó»

 ‘La historia empieza en Egipto’ documenta cómo la violencia doméstica o las huelgas ya existían en época faraónica. El historiador José Miguel Parra indaga en la vida cotidiana

Hubo una vez en Deir el-Medina «un malo malísimo llamado Paneb». Tuvo una vida llena de transgresiones y violencia: «Violó a una mujer contra un muro, intentó matar a su padre adoptivo, robó la tumba del faraón recién sellada donde se bebió ofrendas de vino y cerveza sentado sobre el ataúd...». También existió un sacerdote «muy violento» en la isla de Elefantina, que «además de robar los impuestos recaudados por el templo era capaz de todo tipo de barbaridades. Obligó a abortar a una de sus amantes y dejó ciega a otra y a su hija. Todo eso lo sabemos por la denuncia de alguien que lo sacó a la luz». Y es que «el cerebro y las hormonas funcionan igual hoy que hace 5.000 años, las cosas no han cambiado tanto», afirma en Barcelona el historiador José Miguel Parra (Madrid, 1968), que en La historia empieza en Egipto (Crítica) muestra la sorprendente modernidad de muchos aspectos de la vida cotidiana de los antiguos egipcios.
 Con una decena de títulos divulgativos sobre Egipto a sus espaldas –el más reciente, hace un año, Momias –, Parra está inmerso desde hace un lustro en las excavaciones de tumbas de nobles del Proyecto Djehuty, en Luxor. Las citadas historias de violencia contra la mujer ocupan solo uno de los capítulos del libro, avalado por 50 páginas de bibliografía y notas y plagado de anécdotas sobre los impuestos, la moda o la higiene.


Pero los casos no acaban ahí: de unos dejan testimonio los escribas
 –«el de una mujer que denunció a su marido ante el tribunal diciendo ‘él me pegó, me pegó, me pegó’»–; de otros, los restos hallados: «el de un esqueleto de una mujer de 35 años que murió atravesada por una espada pero que entre otras pruebas tenía las costillas fracturadas y soldadas y las muñecas rotas como si hubiera puesto las manos para parar una caída. Hoy un tribunal dictaminaría casi con toda seguridad que fue víctima de violencia doméstica».
 A pesar de lo que estos relatos podrían indicar, «existía una perfecta igualdad entre hombres y mujeres –constata el historiador–. Ellas podían también comprar y vender bienes, recibirlos del marido en caso de divorcio, ser testigos en juicios y recibir con igual rigurosidad el castigo en caso de pena judicial. La diferencia sexual radicaba más en el reparto de roles».  También compara el autor el actual sistema de seguridad social con el que disfrutaban los trabajadores que construían las pirámides y tumbas de los faraones. «Tenían médicos que los atendían si estaban enfermos o tenían un accidente. Sus restos presentan fracturas correctamente curadas; a un hombre le amputaron tan profesionalmente una pierna que siguió viviendo 14 años; en caso contrario no habría sobrevivido», relata.

 Plante para pedir atrasos

 Las huelgas no son un invento moderno. Distintos escritos revelan cómo los trabajadores de las tumbas en el reinado de Ramsés II, al dejar de recibir sus pagos en especie –«¡No es fácil cargar piedras! Se nos ha quitado un saco y medio de cebada para darnos un saco y medio de basura»– a causa de funcionarios corruptos, tras «tres meses de atrasos se declaran en huelga y hasta se manifiestan haciendo una sentada nocturna en el templo. ¡Y consiguieron que les pagaran!».
 Parra vuelve al presente. Las revueltas en Egipto que han derrocado a Mubarak le pillaron en Luxor. El equipo de egiptólogos no se enteró de lo que ocurría hasta días después, pues «la zona caliente era El Cairo». Como sus antepasados, opina, «los egipcios solo quieren vivir bien, mejorar la calidad de vida».

Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

El Rey homenajea a Ana María Matute antes de recibir el Cervantes

"Seguro que el caballeroso hidalgo estaba esperando que otra dama se incorporara a su cortejo", dijo

Como es tradicional en estas fechas, los salones del Palacio Real se han llenado de representantes del mundo de la cultura para agasajar a la escritora Ana María Matute, que este miércoles recibirá el premio Cervantes. Los Reyes y los Príncipes de Asturias saludaron cariñosamente a Ana Maria Matute, quien llegó en silla de ruedas acompañada de su hijo.


A continuación saludaron a la familia Real, la ministra de Cultura, Angeles Gónzalez-Sinde; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el director de la RAE, José Manuel Blecua y el director honorario de la Real Academia, Víctor García de la Concha. También acudieron escritores como Mario Vargas Llosa, Juan Manuel de Prada, Antonio Skármeta, Gustavo Martín Garzo, Luis Mateo Díez, Alvaro Pombo, Angeles Caso o el dibujante Antonio Mingote.
Ana María Matute (Barcelona, 1925) se convierte en la tercera mujer que recibe el Premio Cervantes, la mayor distinción de las letras españolas, tras María Zambrano y Dulce María Loynaz.

Sello cervantino

En su discurso, el Rey ha celebrado que fuera una mujer la premiada y ha declarado que "seguro que el caballeroso hidalgo estaba esperando que otra dama se incorporara a su cortejo". En esta misma línea, don Juan Carlos ha resaltado de la obra de Ana María Matute su "inconfundible sello cervantino", su "mirada infantil" para descubrir "la verdad desnuda", y ha recordado que sus personajes se mueven como "figuras desvalidas en un horizonte desgarrado por la discordia y el enfrentamiento".
"La palabra de Ana María Matute nos contagia su temblor ante la realidad amenazante y el gozo de vivir la aventura de los sueños; en definitiva, de la libertad que funda la palabra". Asimismo ha resaltado la función de Ana María Matute como "escudera" del Premio Cervantes, una escritora "más cercana a su visión del mundo y a la lucha por los ideales que de ella se derivan".

Recuerdo a Gonzalo Rojas

Juan Carlos también ha querido recordar al poeta Gonzalo Rojas, premio Cervantes fallecido este lunes. "A él le gustaba presentarse como hijo del minero del carbón" e imaginar a Cervantes, "leyendo el mundo y releyéndonos", ha dicho el Rey.
Casi un centenar de invitados han acudido a este almuerzo en honor de Ana María Matute en el que se ha degustado de menú: alcachofas rellenas de habitas y menta fresca, lomos de lubina al horno con tallarines de judías verdes y macedonia con frutas al natural. El Premio Cervantes de las Letras lo han recibido autores como José Emilio Pacheco, Juan Marsé, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Gelman, Antonio Gamoneda, Sergio Pitol o Gonzalo Rojas.
Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

Esperanza Aguirre llama a Tomás Gómez "machista" por unos carteles electorales

'ADIÓS CONDESA'

La presidenta de Madrid critica que se haga alusión al título de su marido y no "a sus 29 años de carrera política"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, opina que el secretario general del PSM y candidato a la presidencia regional, Tomás Gómez, es "un machista" por colgar en la sede de Callao un cartel de estilo cinematográfico en el que aparece su imagen bajo las palabras Adiós condesa, ya que entiende que, a pesar de que ella tiene 29 años de carrera política, el líder del PSM critica la condición de su marido, conde de Murillo.


"Ayer dije que me parece que mi adversario político debe estar sin ideas porque sacar ahora unos carteles de cine. Hacer alusión a la condición de mi marido es machismo. Que diga qué soy yo, qué es lo que he hecho. Tengo 29 años de carrera política. Tendrá dónde criticarme. Pues no, critica la condición de mi marido. Un machista", ha aseverado en declaraciones a la Cadena Cope.
El cartel de Adiós Condesa, que pareció en la fachada de la sede de los socialistas madrileños el pasado miércoles, es el segundo de una serie de póster que los socialistas van a desplegar a lo largo de la campaña y que sigue al de Invictus, en el que aparecía Gómez al más puro estilo épico. En ambos se puede leer 'Tomás Gómez. Próximamente en el Gobierno de Madrid'.

No será ministra

Aguirre también ha asegurado que su homólogo valenciano, Francisco Camps, "no se ha enriquecido" en los últimos años y ha aseverado que es un hombre que "tenía un patrimonio cuando llegó a la política" y que, "probablemente" hoy, tenga menos.
Destacó que, pese a la situación que vive Camps, "incluso en la peor encuesta" el candidato valenciano del PP sube, "un punto, pero sube", y eso "me parece que no está mal".
Y manifestó su convencimiento de que Mariano Rajoy, de ser presidente de España algún día, no contará con ella en un eventual gobierno "porque sabe que tengo un compromiso con los madrileños". "Ya he sido ministra de cuatro ministerios", recordó, y "sé que no me va a llamar".

29 de abril de 2011

Muere María Isbert, la gran secundaria, a los 94 años


La actriz trabajó en 250 obras, entre cine, teatro y TV, en siete décadas de carrera
Siete décadas del cine español se apagaron ayer en un hospital de Villarrobledo (Albacete) con el fallecimiento de María Isbert a los 94 años de edad. La actriz fue ingresada el pasado día 17 por una reagudización de sus problemas crónicos, de la que ya no pudo recuperarse. La intérprete, que vivía con uno de sus hijos en la localidad conquense de El Provencio, hizo su última aparición pública en el año 2009 en el Teatro Circo de Albacete para entregar a El Brujo el premio nacional de teatro que lleva el nombre de su padre, el legendario Pepe Isbert.


 Un año antes, María Isbert fue designada académica de honor por la Academia del Cine en un homenaje justo como pocos para una de las grandes secundarias del cine español. La intérprete debutó profesionalmente en el teatro en 1936, a los 19 años, junto a su padre en la obra Nuestra Natacha, de Alejandro Casona. Estuvo ocho años en la compañía teatral de Pepe Isbert hasta que inauguró en 1944 una carrera cinematográfica extensísima. Fue con un pequeño papel en La vida empieza a medianoche, de Juan de Orduña. Su currículo incluye unos 250 títulos entre el cine, principalmente, el teatro y la televisión.

 DE BUÑUEL A CUERDA / A partir de su debut con el filme de Orduña desplegó una trayectoria monumental de la mano de directores de distintas épocas y tan variados como Luis Buñuel ( Viridiana ), Luis García Berlanda ( El verdugo ), Iván Zulueta ( Un, dos, tres, al escondite inglés ), Antonio Mercero ( La guerra de papá ) o José Luis Cuerda ( Amanece que no es poco ). El cortometraje Envejece conmigo (2005), de Alberto Moreno, fue su último trabajo para la gran pantalla.
 No hubo papel, por insignificante que fuera, en el que María Isbert no dejara su sello con una comicidad absolutamente personal y una voz inconfundible, heredadas de su ilustre progenitor. Fue la secundaria por excelencia del cine español de siete décadas. De la misma forma adquirió protagonismo en la televisión con programas como La casa de los Martínez, Villarriba y Villabajo, Pero, ¿esto qué es? y Se puede.
 Casada en 1949 con el profesor de idiomas húngaro Antonio Spitzer, tuvo siete hijos (entre ellos los actores Tony y Carlos Isbert), lo que la apartó un tiempo del teatro. Tras el fallecimiento de su marido en 1968 regresó a los escenarios con ¡Como está el servicio!, de Alfonso Paso.
 Dentro de su carrera teatral también adquirió relevancia en 1995, tras otro periodo alejada de la escena, el estreno en Barcelona de La metamorfosis , en la que compartió cartel con su hijo mayor, Tony.

Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

Matute confiesa haber llorado al leer por segunda vez ‘El Quijote’

La escritora admite sus miedos ante el discurso del Premio Cervantes de mañana

OLGA PEREDA
 MADRID
Tan feliz como el día que le comunicaron el premio, pero bastante más nerviosa que entonces, Ana María Matute convocó ayer a la prensa para hablar de literatura y vida. De lo que soltó muy poco la escritora barcelonesa, de 85 años, fue del discurso que pronunciará mañana en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). «Será cortito», avanzó. ¿De qué versará? Solo comentó dos cosas al respecto. Primero, que dará las gracias por el «honor» que supone recibir el máximo galardón de las letras hispánicas, ese mismo que año tras año se le negaba a pesar de la reclamación de colegas y amigos. Segundo, que se centrará en la escritura, «la razón más importante» en la vida de una autora que nunca jugó con muñecas cuando fue niña porque siempre prefirió escribir sus historias.


 Utilizando una silla de ruedas y acompañada por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde (que se ofreció para repetirle al oído las preguntas de los periodistas porque lo primero que dejó claro la desacomplejada premiada es su sordera), Matute insistió en que el discurso le trae de cráneo. «Es lo que más me preocupa ahora mismo. Leerlo me da miedo porque yo ya no leo muy bien», subrayó. «Estoy preocupada porque quiero expresar bien mis sentimientos», añadió.
 Tratándose del Premio Cervantes, imposible no preguntar a la autora de Olvidado rey Gudú (1996) sobre El Quijote . Tampoco tuvo complejo alguno en asegurar que cuando lo leyó por primera vez, a los 14 años, justo al terminar la guerra civil que tanto la ha atormentado durante su vida, le aburrió «muchísimo». Pasaron los años y cumplidos ya los 18 y siendo ya una escritora profesional, lo volvió a leer. Y le encantó. «Me enamoró», destacó. «Fue la primera vez que lloré leyendo la muerte de un personaje en un libro. Qué desencanto, qué frustración», concretó.

 ENTRE HERMANOS / Con una obra que versa sobre hadas, gnomos, niños y monstruos también resultó imposible no preguntar a la galardonada sobre su infancia. Curiosamente, especificó que su niñez no es lo que más le marcó a la hora de convertirse en escritora. «La infancia me preocupa, pero existen otros muchos temas que también lo hacen. Por ejemplo, el odio y el amor entre hermanos. También me hace pensar mucho la soledad de los hombres. Ir solo por la vida resulta bastante inquietante», contó.
 La misma pasión que derrochó a la hora de hablar sobre literatura (gracias a la cual Matute salió de una fuerte depresión) la utilizó para hacerlo del libro de papel. «Me encanta el olor del papel, el crujido de las páginas», manifestó. Acto seguido, dejó ver su cara más moderna: «No creo que las nuevas tecnologías hagan daño a los libros. Simplemente, creo que hay gente que ahora no lee y que puede empezar a hacerlo en una pantalla porque lo consideran más cómodo. Me parece bien, pero, eso sí, a mí que me dejen tranquila con mis antiguallas».


Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.

Ana María Matute: "A la literatura grande se entra con dolor y lágrimas"

La escritora leerá un discurso "cortito" el próximo miércoles al recibir el Cervantes

"Feliz", pero "muy emocionada y nerviosa". Así se siente Ana María Matute dos días antes de recibir el Premio Cervantes el miércoles, porque una de las cosas que más le preocupa es el discurso. "Yo no leo bien en voz alta, pero espero que vaya bien, será cortito", ha comentado sin desvelar el contenido.

Ana María Matute (Barcelona, 1926) ha comenzado este lunes con un encuentro con la prensa sus actos con motivo de la entrega del premio Cervantes, el próximo miércoles. Este martes almorzará con los reyes Juan Carlos y Sofía, en el Palacio Real, al que también acudirán representantes de la cultura, y el miércoles leerá su discurso de agradecimiento en la Universidad de Alcalá de Henares.
"No me he inspirado en ningún otro escritor para hacer el discurso -ha explicado Matute- pero sí he mirado para ver si había alguno tan corto como el mío. Pero fundamentalmente lo que voy a hacer es dar las gracias por este honor tan grande y explicar lo que ha sido quizá la razón más importante de mi vida, que es la escritura y la literatura".
Una literatura que le ha salvado de muchas cosas a esta gran escritora, la dama blanca tocada por las hadas. "Yo lo he pasado muy mal, pero también muy bien. He vivido muy intensamente el dolor y la felicidad, pero a la literatura grande se entra por el dolor y las lágrimas", ha advertido. En este contexto, la autora ha reconocido que salió de una profunda depresión gracias a la novela Olvidado rey Gudú. "Ese libro me permitió volver a escribir y volver a ser yo misma, porque sin escribir no soy nada, no soy nadie", concluyó.

Lloró con 'El Quijote'

La escritora catalana, de 84 años, ha relatado que cuando leyó El Quijote, por primera vez a los 12 años, se aburrió muchísimo. "No entendí nada. Pero luego cuando tenía entre 18 y 20 años, cuando ya estaba instalada en la escritura, lo leí y me enamoró. Y fue la primera vez que lloré leyendo un libro". "La muerte (del Quijote) me dio una pena tan grande, no por la muerte en sí, sino por la frustración de pensar que la vida ha sido una pérdida de tiempo".
"La Matute", como le gusta que la llamen a la autora de Paraíso inhabitado, ha reconocido que no tiene muy claro lo que es el paraíso. "Pero para mí -ha precisado- el paraíso puede ser una forma de amor; durante muchos años he dicho que el amor es una búsqueda real, por tanto el paraíso también podrá ser real".

LIbro electrónico

El universo literario de esta escritora que cuenta con el favor del público y el cariño de sus muchísimos lectores está formado por su interés por la Edad Media, la infancia, la injusticia social, los marginados, la incomunicación, la guerra y posguerra, la soledad y el odio. Y en este sentido, ella hoy ha querido aclarar que aunque la infancia es uno de los temas que más le interesan, "el odio entre hermanos" es lo que más le preocupa.
"El odio y la soledad del hombre actual es lo que más me preocupa. Es una cosa tremenda, el hombre que siempre anda solo por la vida, el desafecto es lo que más me preocupa", ha recalcado. Rebelde y moderna como siempre ha sido, Matute se ha mostrado hoy a favor de los libros electrónicos, aunque ella se ha confesado enamorada del libro tradicional en papel. "A mi me gusta más el libro clásico -ha comentado- pero es que es la única manera en la que he leído. Me encanta el olor a papel, pasar las páginas, el libro electrónico no lo conozco, pero yo no creo que haga daño. Las nuevas tecnologías facilitarán la lectura a la gente que ahora no lee. Parece más fácil, más cómodo, pero a mí que dejen con mis antiguallas", ha sentenciado con humor.

Delegada de la igualdad y la mujer
SIEMENS, S.A. Oficina Regional Barcelona
Lluis Muntadas, 5
Cornella de Llobregat (Barcelona)

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de este blog.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera del tema.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, te recordamos que, si en
algún momento deseas cambiar tu correo electrónico o dejar de recibir información de este sindicato, no tienes más que enviarnos un correo a esta dirección mujeres.siemens@gmail.com con tu nombre y apellidos manifestando tu deseo de no recibir más información.
Si conoces a alguna persona que desee ser incluida en nuestra lista de distribución, debe mandarnos un e-mail con sus datos personales.